Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0919 - Anglès Escrit: Producció de Textos Complexos

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

56 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE09 - Elaborar textos de diferent tipus i registre (argumentatius, expositius, persuasius, etc.) en llengua anglesa.

CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística al discurs oral i escrit en llengua anglesa.

CG01 - Aprenentatge autònom.

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG12 - Resolució de problemes.

CG13 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

RA19 - Seleccionar les estratègies apropiades per a construir el significat abans, durant i després de llegir diferents tipus de textos.

RA19 - Revisar i reescriure diferents tipus de textos considerant aspectes formals, com ara estructura, estil, gramàtica, vocabulari o puntuació (nivell B2).

RA19 - Produir textos escrits de diferents gèneres i estils combinant models de processament ascendents i descendents (nivell B2).

RA19 - Escoltar, compartir i cooperar en grup per a afavorir el desenvolupament de la competència comunicativa en llengua anglesa a través de la lectura i l'escriptura.

RA19 - Comunicar per escrit en llengua anglesa diferents idees atenent els principis de cohesió i coherència (nivell B2).

RA19 - Aplicar tècniques d'escriptura de forma eficaç en escriure textos de diferents tipus considerant la finalitat, l'audiència (el lector) i el context.