Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1048 - Paradigmes de Programari

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

100%

Criteris de superació

Sistema d'avaluació

L'assignatura s'avaluarà de forma contínua a partir de les entregues periòdiques d'un projecte a desenvolupar en pràctiques, i la qualitat de la participació en seminaris. Cada activitat individual d'avaluació es puntuarà basant-se en 10. La nota final s'obtindrà de la suma ponderada de les notes mitjanes de les entregues de pràctiques (70%) i de les intervencions en els seminaris (30%). Es considerarà que un alumne o alumna s'ha presentat a una convocatòria quan realitze almenys el 50% de les entregues de pràctiques. L'assignatura es considerarà aprovada si la nota final és igual o superior a 5 punts.

S'habilitarà una segona convocatòria en la qual l'alumne tindrà l'oportunitat d'avaluar una o ambdues parts de l'assignatura (pràctiques i/o seminaris), serà possible formar la nota de l'assignatura amb la combinació de notes per parts obtingudes indistintament en qualssevol de les convocatòries. No obstant això, qualsevol part avaluada en segona convocatòria obtindrà com a nota el 70% dels punts obtinguts (sobre 10), com a penalització per la impossibilitat d'avaluar en segona convocatòria totes les competències involucrades amb el treball en primera convocatòria. En el cas dels seminaris, l'avaluació en segona convocatòria es realitzarà mitjançant la creació d'un blog amb una entrada per cada seminari realitzat en primera convocatòria, en les quals l'alumne o l'alumna ha d'analitzar mètodes o eines triats pel professorat. Aquesta activitat ha de complementar-se amb una exposició oral sobre els temes tractats en el blog. En el cas de la part pràctica, l'alumnat ha de desenvolupar un projecte similar al realitzat en la primera convocatòria, i complir requisits similars d'ús de mètodes, entorns de desenvolupament, restriccions temporals, i entrega del projecte. Abans de començar el projecte, l'estudiant o l'estudianta ha de posar-se en contacte amb el professor o la professora de pràctiques per a establir aquests requisits i, durant el seu desenvolupament, és possible que l'estudiantat haja de mantenir entrevistes periòdiques amb el professorat de pràctiques.

Pràctiques. Es realitzarà un projecte per equips de 2 alumnes, seguint el paradigma de desenvolupament ATDD+TDD i el mètode de programació per parells. S'elaboraran informes periòdics que reflectisquen objectius, tècniques usades, resultats, discussió, i progrés assolit.
 
Seminaris. En els seminaris s'analitzaran i discutiran paradigmes de programari complementaris als tractats en classes de teoria, i eines de suport al desenvolupament, potencialment útils per al projecte de pràctiques. Es realitzaran dos tipus de seminaris. D'una banda, s'organitzaran presentacions orals sobre temes d'interès, per a les quals es demanarà als alumnes investigar i preparar de forma autònoma els materials necessaris (presentacions, vídeos, donem). Els alumnes seran avaluats segons la qualitat de les seues exposicions, i la seua participació en discussions que es deriven dels treballs d'altres companys. El segon tipus de seminari serà tipus debat. La seua avaluació consistirà en un qüestionari de 5 ítems breus sobre el tema del seminari.