Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1031 - Verificació i Validació

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura, l'alumnat haurà d'aprovar l'examen final amb almenys 4 punts (sobre 10) i obtenir una nota final d'almenys 5 punts (sobre 10). La nota final s'obtindrà de la suma ponderada de la nota mitjana dels lliuraments de pràctiques (40%), l'avaluació dels seminaris (20%), i la nota de l'examen final (40%). Si la nota de l'examen fóra inferior a 4 punts, en l'acta apareixeria el mínim entre la nota final i 4. Es considerarà que un alumne o  alumna s'ha presentat a una convocatòria si compareix en l'examen final. Les notes d'avaluació contínua es guardaran dins d'un mateix curs acadèmic, per la qual cosa estaran disponibles en segona convocatòria. 

Pràctiques. Hi ha tres pràctiques previstes, de dues sessions cadascuna. Cada pràctica s'avaluarà a través d'un informe individual amb l'anàlisi i discussió dels resultats. Opcionalment, si els exercicis d'una pràctica són acabats en el temps de la classe, la discussió oral dels seus resultats amb el professor podria ser suficient per avaluar l'activitat i, per tant, substituir l'informe corresponent. Les pràctiques són activitats recuperables de cara a una segona convocatòria encara que, en aquest cas, la nota de pràctica sofrirà una penalització del 30% per no ser possible avaluar certes competències. 
 
Seminaris. Els seminaris seran activitats per  analitzar casos d'estudi i mètodes relacionats amb l'avaluació de la qualitat del programari. Es realitzaran dos tipus de seminaris. D'una banda, s'organitzaran presentacions orals sobre temes d'interès, per a les quals es demanarà als alumnes investigar de forma autònoma i preparar els materials necessaris (presentacions, vídeos, demos). Els alumnes seran avaluats segons la qualitat de les seues exposicions i la seua participació en discussions que es deriven dels treballs d'altres companys. El segon tipus de seminari serà tipus debat. La seua avaluació consistirà en un qüestionari de 5 ítems breus sobre el tema del seminari. En el cas dels seminaris, en ser activitats grupales, no són recuperables.