SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0947 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

El procediment per a la realització de l'estada en pràctiques (EP) dependrà de la situació en què es trobe l'estudiant:
 
- CAS 1.- Realització Estada en Pràctiques (EP). En aquest cas l'alumne sol·licitarà a la coordinació que se li assigne una de les empreses disponibles, o proposarà una empresa per a la realització de les pràctiques. Després de l'assignació, l'alumne prepararà, juntament amb el tutor assignat i el supervisor en l'empresa, el Projecte Formatiu, en el qual figurarà el període de l'estada i les tasques a realitzar. Finalitzada l'estada, l'alumne haurà de lliurar una memòria de les pràctiques realitzades, que serà avaluada per la comissió d'EP.
 
- CAS 2.- Alumnes amb experiència laboral superior a 1 any: podran SOL·LICITAR el RECONEIXEMENT DE L'ASSIGNATURA en el MOMENT DE realitzar la MATRÍCULA. L'alumne haurà d'acreditar l'experiència laboral. Per a això lliurarà: certificat de vida laboral i certificats de les empreses en què haja treballat, indicant les funcions o tasques realitzades i el temps de durada de les mateixes. En l'expedient l'assignatura figurarà com 'reconeguda' sense nota (no afecta la nota mitjana de l'expedient). Les taxes de matrícula seran les corresponents a assignatures reconegudes.
 
- CAS 3.- Alumnes amb experiència laboral superior a 1 any que no hagen sol·licitat el reconeixement de l'assignatura en el moment de la matrícula, podran SOL·LICITAR EXEMPCIÓ de l'estada en pràctiques. ÚNICAMENT SERAN COMPUTABLES A EFECTES DE JUSTIFICAR LES 900 HORES TREBALLADES LES REALITZADES DURANT ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS DEL GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA. Els alumnes que sol·liciten EXEMPCIÓ d'EP ho han de notificar a la coordinació d'EP, perquè li assigne la modalitat d'EXEMPCIÓ i un tutor. Així mateix, hauran de lliurar la DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA a través de l'Aula Virtual d'EP:
     - Sol·licitud d'Exempció de l'Estada en Pràctiques
     - Expedient Acadèmic.
     - Documentació acreditativa de l'experiència professional (contractes, vida laboral, full de serveis prestats, ...).
     - Informe d'un tècnic responsable de l'empresa.
     - Memòria justificativa del treball exercit.
Les taxes de matrícula seran les corresponents a les d'una assignatura cursada i, en el certificat de notes, figurarà la QUALIFICACIÓ obtinguda després que la comissió d'EP avalue la documentació lliurada.
 
- CAS 4.- Quan, per motius justificats, l'estada en pràctiques no es puga realitzar, es podrà realitzar un TREBALL ACADÈMICAMENT DIRIGIT (TAD) que substitueixi aquestes. Per a això, l'estudiant realitzarà una sol·licitud motivada, i la comissió d'estada en pràctiques autoritzarà aquest treball i assignarà un tutor per a la direcció d'aquest. El lliurament i avaluació del treball es realitzarà seguint el procediment descrit en el cas 1.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16