SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Participación en el aula

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

10.1 Tipus d'avaluació (percentatge de la nota final)

Assistència i participació (20%):

La participació en classe és molt important.
L'assistència a classe és obligatòria (ja que la metodologia d'aprenentatge és per mitjà de seminaris de debat), així com la preparació de les mateixes (lectura prèvia dels articles i capítols de llibre relacionats amb cada sessió o altres activitats preparatòries sol·licitades per la professora).

Presentacions orals (20%):

A cada estudiant o estudianta se li assignarà una lectura i/o tema en particular per a dinamitzar part d'una sessió de classe.
En funció del nombre d'estudiants i d'estudiantes en classe podria sol·licitar-se una exposició més teòrica individual i una més pràctica en grup.

La presentació oral serà d'entre 15 i 20 minuts. En funció del tema i de la classe es podrà adaptar el temps a disposar amb la professora.

En aquesta activitat s'espera de l'estudiantat que seleccione i sintetitze les idees principals de la lectura o les característiques de l'estudi de cas proposat, que es plantege les connexions de la sessió presentada amb materials i idees de les sessions prèvies, que cerque i analitze exemples concrets que puguen aclarir i donar suport als arguments de l'autor, si pot ser de manera comparativa amb altres exemples i casos discutits prèviament; una perspectiva crítica personal de la lectura que incloga per què ha triat aqueix cas i quins aprenentatges extrau d'aquesta, relacionats amb el curs; una dinamització de la classe que incorpore el debat amb els companys i les companyes sobre les principals idees.

Assaig o projecte final (60%):

Al final del curs, els estudiants i les estudiantes han de presentar un treball final o projecte.


10.2 Criteris d'avaluació:

Els estudiants i les estudiantes han d'aprovar independentment el 50% de cada una de les tasques de manera independent per a completar amb èxit l'assignatura.

El plagi en qualsevol de les activitats suposa suspendre l’assignatura.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16