Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

50%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

Un estudiant es considerarà presentat quan realitze, almenys, 3 entregues de pràctiques (de 4 possibles) incloent entre elles la de la pràctica 4 (obligatòria). Per a superar l'assignatura, totes les entregues hauran de ser avaluades com aptes, el treball final haurà d'estar aprovat i la nota final haurà de ser superior a 5 punts. La nota final s'obté de la suma ponderada de la nota mitjana de les entregues (50%), la nota del treball final (40%) i de la valoració del professor de l'assistència i participació en classes (10%). Es podrà aprovar l'assignatura en segona convocatòria, en els mateixos termes abans descrits dins de nous terminis.