Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Presentacions orals i pòsters

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

Per a superar la matèria és necessària per a obtindre una qualificació mitjana del menys 5 punts.

 

Té en compte el grau de participació i va demostrar essencialment el treball realitzat sobre ell. És necessari aprovar el treball pràctic per a aprovar l'assignatura.