Temari

Temari

TEMARI DE TEORIA

 Tema 1. Obtenció d'imatges de rang

 • Visió estereoscòpica. Geometria de 2 vistes. Correspondències en estereoscòpia. Estèreo fotomètric
 • Llum estructurada
 • Temps de vol

Tema 2. Tècniques de mallat triangular

 • Mallat triangular inicial
 • Algoritmes de mallat multiresolució

Tema 3. Registre d'imatges de rang

 • Algoritme Iteratiu del Punt més Pròxim
 • Fusió de mallats triangulars

Tema 4. Segmentació de superfícies

 • Algoritme de classificació simultània de models paramètrics
Tema 5. Geometría diferencial discreta
 • Conceptes bàsics: curvatura i torsió d'una corva, curvatures mitja i gaussiana d'una superficie.
 • Estimació de curvatures en mallats triangulars.

Tema 6. Tècniques de visualització tridimensional

 • Llibreria OpenGL, llenguatge VRML

TEMARI DE PRÀCTIQUES

 1. Imatges de rang
 2. Mallats triangulars
 3. Processament d'imatges de rang i de mallats triangulars