Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Elaboración de trabajos académicos y exposición oral

25%

Criteris de superació

A l'hora de l'avaluació es tindran en compte els següents ítems:
- Examen. Hi haurà una prova escrita on es plantejaran qüestions i exercicis de tot el material emprat en l'assignatura que suposaran el 75 % de la nota final. Es requerirà com a mínim una puntuació de 4 punts sobre 10 perquè puguin ser tinguts en compte altres aspectes de l'avaluació.
- Exposició oral. S'haurà d'elaborar dos treballs i presentar-los oralment. Suposarà un 15 % de la nota final.
- Classes pràctiques. Es valoraran els exercicis proposats en classe i la memòria de la pràctica de laboratori. Suposarà un 10% de la nota final.
- Recuperació. En la segona convocatòria ordinària es guardarà la nota aconseguida en la part d'exposicions i pràctica (25 % de la nota total), i l'estudiant s'haurà d'examinar de la prova escrita (75 % de la nota total).

Nota: Únicament es considerarà "no presentat" aquell estudiant que no presenti cap seminari, exercici proposat i que no realitzi la pràctica de laboratori i l'examen o prova escrita.