VJ1238 - Fonaments per al Disseny de Videojocs Didàctics

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació continua

60%

Avaluació de pràctiques

40%

Criteris de superació

- Avaluació continuada 60% (Qualificació mínima: 5 sobre 10).
 
- Treball final + presentació a classe 40% (Qualificació mínima: 5 sobre 10).
 
La qualificació d'avaluació continuada implica la participació en les activitats presencials (presentacions, seminaris, entregables, debats, avaluació de projectes, etc.) i en les virtuals (aportació de recursos d'interès, debats i avaluacions en línia, etc.).
 
La qualificació del treball final consistirà en el resultat de l'aplicació d'una rúbrica analítica d'avaluació negociada a classe. Aquesta rúbrica donarà lloc a dues qualificacions: la del professor i la mitjana de les dels altres grups de treball de classe. El percentatge de la nota del treball final de cada qualificació serà negociat a classe, sent la del professor no inferior al 60% del total.
 
Constaran en acta com presentats els i les estudiants que participen en la presentació del projecte de treball en grup. Constaran en actes com "No Presentat" els i les estudiants que no participin en la presentació del projecte de treball en grup.