DR1040 - Dret de Danys

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen oral

70%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

La nota global exigida per a superar l'assignatura és d'un 5 sobre 10.

En el segon cas l´estudiant es considerarà presentat quan realitze l´examen.