SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0949 - Traducció C (Francès))-A1 (Català) (II)

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

A requeriment del professorat, l'estudiantat ha de presentar diverses traduccions al llarg del curs per a valorar la seua progressió (aquesta nota representarà 1 punt del total). També s'ha de presentar una carpeta o dossier de traducció, que contindrà els textos originals i les traduccions corregides realitzades en les classes presencials, a més d’una graella d’autoavaluació comentada (2 punts). Només tindran dret a la nota del dossier els estudiants i les estudiantes que hagen assistit al 80% de les classes pràctiques. El professorat habilitarà un procediment d’avaluació perquè l'estudiantat que realitze una estada Erasmus en una universitat francòfona també pugua accedir a aquests 3 punts. També s’ha de presentar una ressenya sobre la bibliografia bàsica (1 punt). L’altra part de la nota (6 punts) s’obtindrà en l’examen de final de convocatòria, en el qual s’ha d’arribar a un mínim de 3 punts.

L’examen podrà constar d’una o de les dues modalitats següents:

1) Una traducció d’un text d’entre 200 i 600 paraules. Segons la dificultat del text, la traducció serà amb diccionari, amb un glossari ad hoc o sense diccionari. En el cas que es realitze amb diccionari, es permetrà un nombre limitat de consultes a un monolingüe francès o a un bilingüe francès-català/català-francès no especialitzats (en format paper); en cap cas gramàtiques, manuals d’estil, enciclopèdies, etc.

2) Un qüestionari sobre un repertori de dificultats habituals en la traducció francès-català, relacionat amb la bibliografia bàsica i amb els exercicis pràctics realitzats en classe.

El fet d’assistir a un examen oficial implica considerar-se com a presentat en la convocatòria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16