SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0915 - Llengua C (Francès) per a Traductors i Intèrprets (II)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

 

A)     La nota mínima per a superar l’assignatura es un 5 a la suma de la prova escrita més l'evaluació continua.

Només si s’ha obtingut com a mínim el 4 a la prova escrita (sobre 8) es sumarà a la nota obtinguda  la nota de l’avaluació continua (fins a 2 punts)

B)   Prova escrita (80% de la nota) : prova obligatòria per a considerar haver-se presentat a la convocatòria : prova de comprensió escrita, prova léxico-gramatical, prova de producció escrita i síntesi d’un text, formulació de frases en francés i preguntes sobre el llibre llegit durant el semestre.

20% de la nota: evaluació contínua :

Control de lectura, trevall diari de la matèria en classe i en l'Aula Virtual, assistència i participació en classe, nivell d'oral (intervencions espontànies o nominals, lectura dels textos de treball). Treball en grup i exposició en classe i treball personal i exposició (5 mn) sobre un tema a triar sobre cultura francesa. LLegir un llibre i fer un xicotet resumen a entregar al final del semestre.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16