SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0914 - Gèneres Periodístics

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Prototips

35%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Elaboració de treballs acadèmics

5%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en l'examen escrit amb la qualificació dels diferents tipus de proves que consten en l'apartat 10.1 d'aquesta guia docent. Per fer mitjana i superar l'assignatura, s'haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en els següents tipus de prova: examen, prototips i resolució d'exercicis i problemes.

Totes les proves seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que s'hagin superat. No obstant, les notes no es conservaran, en cap cas, per als cursos posteriors.

L'assistència al 85% de les classes pràctiques i l'assistència al seminari són necessàries per ser avaluat de les proves "Observació/execució de tasques i pràctiques" i "Presentacions orals i pósters". Els estudiants que arriben al màxim de faltes d'assistència perdran el dret a la correcció dels exercicis pendents d'entrega. L'alumnat que, per motius justificats (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu, participació en programes de mobilitat fora de l'UJI, etc.), no puga assistir a les classes de pràctiques o als seminaris haurà de posar-se en contacte amb el professorat responsable de l'assignatura durant les tres primeres setmanes del curs, per notificar i acreditar la situació, i pactar activitats d'aprenentatge i avaluació alternatives.

Es considerarà "Presentat" l'alume/a que s'haja presentat a l'examen escrit o aquell que s'haja presentat almenys al 60% de la resta de proves avaluables.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16