Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0912 - Ètica i Deontologia Professional (Ètica)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura, s'haurà d'aprovar cada tipus de prova avaluable. Per fer mitjana, en la part teòrica i en la part pràctica s'haurà aconseguir una puntuació mínima del 50% (3 punts sobre 6 a la part teòrica i 2 punts sobre 4 a la part pràctica).

L'assistència al 85% de les classes pràctiques i l'assistència al seminari són necessàries per ser avaluat dels exercicis i treballs corresponents. L'alumnat que, per motius justificats (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu, participació en programes de mobilitat fora de la UJI, etc.), no puga assistir a les classes de pràctiques o al seminari, haurà de posar-se en contacte amb el professorat responsable de l'assignatura durant les 3 primeres setmanes del curs, per notificar i acreditar la seua situació, i pactar activitats d'aprenentatge i avaluació alternatives.

Les proves avaluables seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, en cap cas es conservaran les notes per a cursos posteriors.

Es considerarà "Presentat/Presentada" qui es presente a l'examen escrit o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.