SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0918 - Eines informàtiques per a Comunicadors (Informàtica)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

Requisits:
  1. Lliurar en les dates indicades a l'aula virtual les diferents parts del treball grupal.
  2. Superar amb almenys 4 punts sobre 10  totes i cadascuna de les quatre proves avaluables.
  3. Tenir un Apte en el tots els butlletins de pràctiques. Per a això ha d'assistir les sessions de problemes de cada butlletí i realitzar el lliurament amb aprofitament la data que s'indiqui a l'aula virtual. Es permetrà un màxim de 2 faltes a les sessions de resolució de butlletins.
La nota global ponderada (NPG) es calcularà aplicant la següent fórmula:
 
NGP = 20% Treball acadèmic + 10% Presentació + 40% Projecte + 30% Examen
 
  • Si NGP és més gran que 4,5 però l'alumne no ha superat tots els requisits, la seva nota final serà exactament 4,5; en qualsevol altre cas, la nota final de l'alumne coincidirà amb NGP.
  • Per superar l'assignatura, l'alumne necessita que el seu NPG sigui almenys 5.
L'examen es realitzarà el dia de la convocatòria oficial. Cada alumne ha d'enfrontar-se individualment a un examen escrit, amb preguntes que poden ser tant de tipus test com de resposta curta. Les preguntes de tipus test incorrectament contestades penalitzen. En l'examen pot haver alguna pregunta sobre els temes tractats durate els seminaris.
 
 
Proves recuperables i penalitzacions:
  1. Butlletins no aptes: Si el lliurament dels butlletins es realitza fora de termini, sense aprofitament o no assisteix a les sessions de problemes l'alumne ha de realitzar el lliurament dels butlletins no aptes el dia de la convocatòria oficial i resoldre un butlletí semblant davant l'ordinador.
  2. Treball acadèmic i Projecte: N'hi haurà prou amb que realitzin el treball de forma individual abans de la data màxima de cada convocatòria. No s'acceptarà cap lliurament fora de termini amb posterioritat a la data màxima de lliurament: 25 de maig (1 convocatòria) o 25 de Juny (2 convocatòria)
  3. Presentació: No és recuperable.
  4. Examen: 2 Convocatòria Oficial
PRESENTAT:
 
Tot alumne que es presenta a una convocatòria oficial.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16