Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1138 - Cures Pal·liatives

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura els alumnes hauran d'aprovar per separat cadascuna de les parts avaluades:

a)     Resolució d'exercicis i problemes. Resolució de dos casos clínics (30% de la nota): al principi del quadrimestre es presentaran dos casos clínics que els alumnes hauran de resoldre per escrit i presentar com a data límit el dia de la tutoria. Qui no present els dos casos clínics no podrà realitzar l'examen teòric. Els casos hauran de presentar-se a títol individual i cadascun d'ells puntuarà el 50%. Per a aprovar els casos clínics, els estudiants hauran d'obtenir un mínim de 5 punts de mitjana entre els dos casos.

b)     Memòria i informe de pràctiques. Pràctiques assistencials (30% de la nota): assistència i presentació de la memòria de pràctiques. Es consideraran aprovades amb una nota mínima de 5 punts.

c)     Examen teòric (40% de la nota): consistirà en 50 preguntes tipus test i cinc preguntes de reserva sobre els continguts treballats en l'assignatura. Cada pregunta tindrà cinc possibles respostes de les quals només una serà correcta. Cada resposta correcta sumarà un punt. Es restarà un punt per cada tres respostes incorrectes. La puntuació final serà la resultant d'aplicar la fórmula encerts – (errors/3). Els estudiants disposaran de 70 minuts per a respondre l'examen. Es precisa una nota mínima de 5 punts per a aprovar l'examen i  promediar amb els casos clínics i les pràctiques.