SRP531 - Treball de Final de Màster (E-Learning Itinerari Professional)

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Memòria

80%

Presentació i defensa pública del Treball Fi de Màster

20%

Criteris de superació

Elaboració autònoma i tutoritzada d'un text científic (TFM). L'avaluació es farà conforme a la normativa de TFM de la Universitat Jaume I, i el seu posterior desenvolupament per part de la comissió de titulació.

- L'estudiant pujarà un exemplar del Treball Final de Màster en el EVAI del IIDL/UJI amb una antelació mínima de 15 dies. Al costat del document signat del REPOSITORI.

-El/la professor/a tutor/a emetrà un INFORME del TFM (sobre el procés de tutorització, i sobre l'elaboració i qualitat del text científic), que suposarà el 80% de la nota.

- El treball serà defensat de manera presencial, o virtual, davant un tribunal compost per tres membres doctores/as designats/as per la Comissió de Coordinació Acadèmica del MCAD. Aquest Tribunal avaluarà la presentació i la defensa del treball, que suposarà el 20% de la nota.


 Article 11 (Normativa d'Avaluació).- Realització fraudulenta de proves d'avaluació.

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero" en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.”

Es considerarà que l'estudiantat NO s'ha PRESENTAT a la convocatòria quan no ha presentat el text científic, el seu tutor o tutora no ha realitzat un informe d'avaluació positiu o quan no s'haja realitzat la defensa pública.