SRP531 - Treball de Final de Màster (E-Learning Itinerari Professional)

Semestre 1

Activitats

Tutories

0 8
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

0 1
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 241
Hores presencials Hores no presencials

Competències

- Que l’estudiantat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d’estudi. - Que l’estudiantat siga capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis. - Que l’estudiantat sàpiga comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats. - Que l’estudiantat posseïsca les habilitats d’aprenentatge que li permeten continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma. - Ser capaç de plantejar i dur a terme un treball de recerca en totes les seues fases. - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació. - Ser capaç de preparar una eixida al terreny tant en relació a les necessitats d’informació prèvies sobre el context polític, econòmic, social i cultural del país, la preparació de la intervenció/investigació en terreny i els procediments de seguretat que hauran de ser tinguts en compte. - És capaç de defensar en públic sistematitzant la informació del seu treball de final de màster. - Sintetitza coneixement, sistematitza lectures, construeix arguments i els interrelaciona en el treball de final de màster. - Sap sistematitzar bones pràctiques de cooperació internacional. - És capaç d’utilitzar les principals fonts estadístiques, publicacions periòdiques i bibliografia sobre aquest tema. - És capaç d’aplicar els coneixements teòrics adquirits al llarg del curs i integrar-los en un treball de final de màster. - Sap interpretar els resultats derivats de l’aplicació de tècniques i eines programari d’anàlisi de dades tant quantitatives com qualitatives. - Sap reconèixer i utilitzar el tipus de disseny d’investigació que siga més adequat al problema d’investigació complex que afecta el context d’intervenció.

Resultats d'aprenentatge