Sistema d'avaluació

Memòria

100%

Criteris de superació

Per superar el mòdul de Pràctiques Externes I (orientació investigadora), els estudiants han de realitzar una memòria de pràctiques. Depenent de l'opció triada presentaran:

A. Memòria amb l'estudi bibliogràfic.

B. Memòria de Pràctiques.

L'estudiant pujarà el document de la Memòria amb l'estudi bibliogràfic o la Memòria de Pràctiques a la carpeta de l'assignatura en el EVAI de l'IIDL / UJI en la data indicada. En aquest moment es considerarà presentat oficialment.

Article 11 (Normativa d'Avaluació).- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."