Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

220 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

- Que l’estudiantat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d’estudi. - Que l’estudiantat siga capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis. - Que l’estudiantat sàpiga comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats. - Que l’estudiantat posseïsca les habilitats d’aprenentatge que li permeten continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma. - Ser capaç de plantejar i dur a terme un treball de recerca en totes les seues fases. - Estar preparats per a participar en organismes públics i privats de caràcter nacional i internacional i dur a terme amb èxit la gestió de polítiques públiques coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible. - Ser capaç de preparar una eixida al terreny tant en relació a les necessitats d’informació prèvies sobre el context polític, econòmic, social i cultural del país, la preparació de la intervenció/investigació en terreny i els procediments de seguretat que hauran de ser tinguts en compte. - Ser capaç d’aplicar la metodologia del marc lògic en la planificació, seguiment i avaluació de projectes de cooperació al desenvolupament.

Resultats d'aprenentatge