Activitats

Ensenyaments teòrics

0 24
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

0 24
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

0 12
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

0 8
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

0 4
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 216
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Bàsiques i generals CG1 - Saber analitzar des d'una perspectiva global els problemes de cooperació. CG2 - Conèixer les forces econòmiques, socials i polítiques que expliquen i provoquen l'existència de la pobresa, la desigualtat i les problemàtiques de les nacions en desenvolupament, les causes del subdesenvolupament i el paper dels països desenvolupats des d'una perspectiva global. CG3 - Tindre criteris d'anàlisis de la realitat política, social, econòmica i cultural en la qual es contextualitzen els enfocaments i temes de la nova cultura de la cooperació que promouen els organismes i les convencions internacionals. CG4 - Saber reconèixer les interrelacions entre els agents locals i els globals. CG5 - Ser capaç d'inserir-se en les estratègies de cooperació internacional i posar en marxa amb èxit accions coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible. CG6 - Conèixer l'entorn econòmic internacional per a identificar accions de desenvolupament viables en els mercats mundials. CG7 - Estar preparats per a participar en organismes públics i privats de caràcter nacional i internacional i dur a terme amb èxit la gestió de polítiques públiques coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible. CB7 - Que l’estudiantat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi. CB9 - Que l’estudiantat sàpiga comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. CB10 - Que l’estudiantat posseïsca les habilitats d'aprenentatge que li permeta continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma. Específiques CE01 - Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis, des d'una perspectiva de gènere. CE02 - Coneix les forces econòmiques, socials i polítiques que expliquen i provoquen l'existència de la pobresa, la desigualtat i les problemàtiques de les nacions en desenvolupament, les causes del subdesenvolupament i el paper dels països desenvolupats des d'una perspectiva global. CE03 - Té criteris d'anàlisis de la realitat política, social, econòmica i cultural en la qual es contextualitzen els enfocaments i temes de la nova cultura de la cooperació que promouen els organismes i les convencions internacionals. CE04 - És capaç de reconèixer les interrelacions entre els agents locals i els globals. CE05 - És capaç d'aplicar la metodologia del marc lògic en la planificació, seguiment i avaluació de projectes de cooperació al desenvolupament.

Resultats d'aprenentatge