Activitats

Seminaris

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 99
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE03 - Ser capaç de sintetitzar informació per a elaborar un treball acadèmic rigorós tant de caràcter docent com investigador considerant les fonts bibliogràfiques adequades en el camp de l'ensenyament/aprenentatge de llengües en contextos multilingües.

CG02 - Aplicar els coneixements adquirits en el programa de màster en diversos contextos professionals reals.

CE01 – Avaluar factors i processos determinants en l'adquisició de llengües en contextos multilingües per a una millor implementació en l'aula.

CE02 – Analitzar i sintetitzar de forma reflexiva i crítica la informació disponible en el camp de l'ensenyament/aprenentatge de llengües en contextos multilingües.

CG01 – Analitzar i sintetitzar teories, models i enfocaments en el camp de l'ensenyament/aprenentatge de llengües en contextos multilingües.

Resultats d'aprenentatge

023 - Identificar i analitzar les repercussions de les actituds davant les llengües pròpies i estrangeres.

023 – Avaluar i criticar reflexivament estudis sobre el factor del bilingüisme i del multilingüisme en la producció d'una tercera llengua.

023 – Analitzar factors que intervenen en la producció d'una llengua estrangera.