Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

60%

Examen (tipus test amb cas pràctic)

40%

Criteris de superació

A) L'alumne, a l'efecte de recollir la qualificació en l'Acta, es considerarà presentat quan realitze l'examen.

B) En l'execució de tasques i treballs d'avaluació contínua ha d'assolir, almenys, 3 punts sobre 6. Pel que fa a l'examen, ha d'obtenir almenys 2 punts sobre 4.

C) L'avaluació continuada de l'assignatura requereix la presencialitat de l'alumne. És imprescindible que l'estudiant executi i assisteixi, almenys al 80% de les activitats, incloent-hi necessàriament la part presencial de les activitats a realitzar a l'aula. En cas contrari, la qualificació global de la prova d'avaluació serà zero.
Les simulaciones de juís són obligatòries per a tots els alumnes.

La nota final de l'estudiant es compon de dues parts:

- Avaluació contínua (60%), de la qual el 40% correspon a les activitats de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats i el 20% a les activitats de la Universitat.

Complert el requisit de la presencialitat, serà a més necessari realitzar 4 activitats avaluables de les propostes pel Col·legi d'Advocats i 1 de l'UJI.

L'estudiant que obtingui una nota inferior a 3 en aquestes activitats *, podrà recuperar les activitats en segona convocatòria mitjançant la realització d'un cas pràctic que comprendrà la major part de la matèria que conté l'assignatura, SEMPRE QUE hagi realitzat la totalitat de les activitats (avaluables i no avaluables) que composen el mòdul. És a dir, no podrà recuperar la qualificació l'estudiant que no hagi realitzat totes les activitats.

* Les activitats d'avaluació continuada fins a 3 punts no seran recuperables. En la recuperació de l'avaluació contínua només es pot arribar a un màxim de 3 punts, en tant que "la meitat" de l'avaluació contínua (3 punts restants) no és recuperable.

- Examen final escrit: 40%, del qual el 30% correspon al Col·legi d'Advocats i el 10% a la Universitat.

L'examen final consistirà en un examen tipus test i un cas pràctic. En l'examen tipus test 25 preguntes corresponen a la matèria impartida per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats i 10 a l'UJI. El cas pràctic es correspon amb la matèria impartida per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats.