Resum de crèdits

Nombre de crèdits mínims que asseguren la consecució, a la Universitat Jaume I, del títol Màster Universitari en Direcció d'Empreses (Pla de 2022) / Master in Management (2022 Programme of Study), que en aquest cas concret és de 90 crèdits.

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes TFM Totals
- 60 - 15 15 90

Per a poder obtindre el títol és necessari haver cursat i superat el TFM.