SRS007 - Indústries, Xarxes i Contextos Innovadors / Industry, Networking and Innovative Contexts

Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 135
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E16 - Ser capaç d'explicar propostes d'assessorament a les organitzacions per a millorar el funcionament i resultats d'aquestes.

E5 - Ser capaç de planejar intervencions en contextos organitzatius innovadors i globals.

E6 - Ser capaç d'instituir propostes de creació d'empreses a través de projectes innovadors i amb un enfocament d'aplicació global.

CT2 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

CT3 Adaptar-se als canvis. Modificar el comportament i el mètode de treball en resposta a condicions canviants.

CT4 Aplicar tecnologies noves i avançades i altres progressos rellevants, amb iniciativa i esperit emprenedor, gestionar i usar la informació de manera eficient.

Resultats d'aprenentatge

Inferir cómo deben ser las estrategias empresariales en los diferentes entornos competitivos

Conocer los conceptos de industria, red, cluster y distrito industrial

Analizar los diferentes contextos competitivos y cooperativos

Analizar la influencia de distintos contextos empresariales sobre la Dirección Estratégica.