SRS003 - Direcció de Sistemes d'Informació / Information Management

Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 135
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E11 - Ser capaç d'escollir i fonamentar sistemes d'informació innovadors.

E16 - Ser capaç d'explicar propostes d'assessorament a les organitzacions per a millorar el funcionament i resultats d'aquestes.

CT3 Adaptar-se als canvis. Modificar el comportament i el mètode de treball en resposta a condicions canviants.

CT4 Aplicar tecnologies noves i avançades i altres progressos rellevants, amb iniciativa i esperit emprenedor, gestionar i emprar la informació d'una manera eficient.

Resultats d'aprenentatge

Valorar la adecuación de los sistemas de información de las empresas

Plantear propuestas de mejora de los sistemas de información

Implantar proyectos de sistemas de información