SRS002 - Direcció Estratègica: Implantació en Contextos Específics / Strategic Management: Implementation in specific contexts

Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 135
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E16 - Ser capaç d'explicar propostes d'assessorament a les organitzacions per a millorar el funcionament i resultats d'aquestes.

E3 - Ser capaç de prioritzar mètodes i procediments de treball nous per a la implantació d'estratègies innovadores i globals en l'àmbit de la direcció d'empreses.

CT1 Posseir les habilitats d'aprenentatge autònom per a mantenir i millorar les competències pròpies de la titulació que permeten el desenvolupament continuat.

CT2 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

Resultats d'aprenentatge

Diseñar y aplicar herramientas para dirigir efectivamente los procesos de implantación de la estrategia

Diseñar decisiones estratégicas que sean efectivas para el compromiso de todos los stakeholders implicados en los procesos de implantación de la estrategia

Desarrollar en la organización habilidades requeridas para la implantación efectiva de la estrategia

Coordinar las expectativas y percepciones del conjunto de stakeholders implicados en los procesos de implantación de la estrategia

Aplicar métodos alternativos para la implantación de la estrategia