Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Criteris de superació

La superació de l'assignatura suposarà l'obtenció d'un 50% de la qualificació en cadascuna de les proves d'avaluació.

La nota final de l'assignatura s'obtindrà per la suma ponderada qualificacions obtingudes en cadascuna de les proves, sempre que cadascuna d'elles haja sigut superada. En el cas en què un alumne no supere alguna de les proves es requerirà que la repetisca per a la seua recuperació. La participació en qualsevol de la proves per a cada convocatòria suposarà que l'alumne s'ha presentat a la mateixa.

Respecte a la realització fraudulenta de proves d’avaluació:

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.