Activitats

Ensenyaments teòrics

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 52,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Utilitzar els últims desenvolupaments conceptuals i teòrics sobre els processos psicològics bàsics subjacents i el seu substrat neural per a explicar la conducta humana i plantejar noves hipòtesis d'investigació.

CE07 - Redactar informes, articles i documents científics relacionats amb la investigació en cervell i conducta.

CE08 - Conèixer i aplicar els criteris utilitzats per la comunitat científica per a avaluar la qualitat de projectes d'investigació i de publicacions científiques sobre l'estudi del cervell i la conducta.

CG03 - Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, utilitzant la capacitat autocrítica necessària per a un exercici responsable de l'activitat investigadora.

CG05 - Avaluar les aproximacions experimentals i les seues limitacions, així com interpretar resultats científics en les ciències del cervell i la conducta i saber elaborar i redactar informes que els descriguen.

Resultats d'aprenentatge

Revisar críticament les publicacions científiques en l'àmbit de la psicopatia.

Redactar memòries cientificotècniques i articles científics en l'àmbit d'estudi de la psicopatia.

Conèixer els últims desenrotllaments conceptuals i teòrics en l'àmbit de la psicopatia, i els mecanismes explicatius d'aquest trastorn de la personalitat.