Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Memòries i informes de pràctiques

40%

Criteris de superació

Els alumnes tenen l'opció de ser avaluats al gener o al juny, sabent que açò l'opció de juny significarà aparèixer com un No Presentat en l'acta de gener.  La part pràctica s'avaluarà amb aquests treballs escrits o orals proposats pel professor . La part teòrica consiistirà en una prova escrita que inclourà preguntes obertes o preguntes de caràcter objectiu d'elecció múltiple. Al juny l'alumne podrà presentar-se a un examen on se li faran les preguntes pertinents sobre els articles treballats i es podrà lliurar de nou els dossiers. L'assignatura se supera en aconseguir el 50% de la qualificació total  sumant ambdues parts (5 sobre 10 punts). 

El criteri per a considerar presentat a l'o l'estudiant serà l'assistència a l'examen escrit


Es recorda la normativa d'avaluació: 

Article 11 (Normativa d'Avaluació).- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent

activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”