Temari

Temari

BLOC I: TRANVERSAL

Aspectes ètics i formals de la investigació en cervell i conducta.

Benestar animal i directrius ètiques de la investigació i experimentació en animals.

Investigació en éssers humans, legislació i protecció de dades.

Tècniques experimentals en neurociència de la conducta.


BLOC II: GENÈTICA MOLECULAR 

Dogma de la Biologia Molecular 

Obtenció del Material Genètic

Anàlisi del DNA

Anàlisi del RNA

L'era de les ciències òmiques


BLOC III: NEUROBIOLOGIA 

Tècniques fisiològiques, histològiques i de traçat de connexions en animals experimentals. Intervenció estereotàxica. Traçat de connexions. 

Electrofisiologia. Detecció d'enzims i altres molècules al cervell. Anàlisi d'imatge.

Tècniques per alterar l'activitat neuronal i estudis neuroquímics. Ablacions cerebrals. Tècniques neurofarmacològiques. Optogenètica. Estudis neuroquímics.

Tècniques microscòpiques: microscòpia òptica, fluorescència, confocal i electrònica.

Tècniques d'estudi de la morfologia neuronal.


BLOC IV: PSICOBIOLOGIA 

Tècniques de conducta: models animals d'addicció, motivació, conducta emocional, aprenentatge i memòria.


BLOC V: PSICOFISIOLOGIA 

La psicofisiologia: introducció.

La pell: l'activitat electrodèrmica.

El cor: el sistema cardiovascular.

Els músculs: electromiografia facial.

La modulació del reflex de sobresalt.

El cervell: la electroencefalografia.

El cervell: els potencials evocats.


BLOC VI: NEUROIMATGE 

Ressonància magnètica estructural: Morfometria, volumetria i tensores de difusió.

Ressonància magnètica funcional: paradigmes d'activació i estats de repòs.

Neuroimatge i connectivitat estructural i funcional