Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

60%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Criteris de superació

Tipus de prova

Nota máxima de cada prova sobre 10

Criteri de superació (nota mínima requerida)

Examen escrit (40%)

4 punts

2 punts

Observació/execució de tasques i pràctiques (60%)

6 punts

3 punts

 

10 punts

5 punts

Descripció de les proves:

o   Examen escrit: examen objectiu, amb quatre alternatives de resposta, sobre els coneixement teòrics i pràctics adquirits en l'assignatura. Aquesta prova es realitzarà en la data fixada dins del període d'exàmens oficials de les convocatòries ordinàries del curs acadèmic.


o Observació/execució de tasques i pràctiques: rúbrica d'avaluació continuada al llarg del semestre de les activitats realitzades pels alumnes en els diferents laboratoris docents. Així mateix, es valorarà l'assistència i participació dels alumnes als cursos i pràctiques d'especialització en determinades tècniques proposats pel professorat (p. ex., preparació de mostres per a microscopía òptica, ús bàsic del programa MRIcroN, etc.)

Requisits per a superar l'assignatura:

La superació de l'assignatura requereix l'obtenció d'un 50% de la qualificació en cadascuna de les proves d'avaluació. Així, la qualificació de l'alumne en cada convocatòria de l'assignatura s'obtindrà sumant la nota obtinguda en cada tipus de prova, sempre que cadascuna d'elles haja sigut superada. En el cas que l'alumne no obtinga el mínim de punts requerit en algun dels dos tipus de proves, no se sumaran les notes de les proves i la nota que apareixerà en actes en aqueixa convocatòria serà la de la prova suspesa. No obstant açò, per a afavorir a l'alumne, la qualificació d'aqueixa prova es ponderarà sobre deu punts.

Si un alumne no ha superat alguna de les proves haurà de repetir-la en la segona convocatòria del curs acadèmic per a la seua recuperació.

La participació en qualsevol de la proves en cada convocatòria suposarà que l'alumne s'ha presentat a la mateixa.


L'alumnat  està obligat a complir les regles establides en l'article 11 de la Normativa d'Avaluació (aprovada en el Consell de Govern nº 3 de 13 de març de 2017) en cadascuna de les proves que es realitzen en l'assignatura:

Article 11.- Realització  fraudulenta de les proves  d'avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de “zero” en l'avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d'un procediment sancionador.