Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

47 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 127
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 83
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Precisar i delimitar problemes d'investigació de l'àmbit aplicat professional i multidisciplinari, formulant hipòtesi d'investigació de caràcter conductual i cerebral que permeten contrastar l'experiència aplicada i avançar en la investigació bàsica.

CE03 - Determinar i precisar la metodologia més adequada per a un problema d'investigació sobre el cervell i la conducta.

CE04 - Dissenyar experiments per a obtenir informació i resoldre problemes definits amb la finalitat de comprendre la conducta humana i el seu substrat neurològic i crear i plantejar solucions noves i originals.

CE05 - Aplicar i crear les eines i instruments bàsics necessaris per a dissenyar i desenvolupar experiments en l'estudi del cervell i la conducta.

CE06 - Usar les tècniques d'anàlisi sobre dades recollides mitjançant mesuraments de la conducta i el cervell per a obtenir resultats, interpretar-los i traure conclusions justificades en el coneixement científic previ.

CG01 - Aplicar el codi deontològic, els fonaments de la bioètica i el mètode deliberatiu per a la investigació en cervell i conducta en la pràctica professional.

CG02 - Aplicar els coneixements científics, teòrics i instrumentals sobre la conducta humana, els processos psicològics bàsics i les seues bases neurals en àmbits professionals a través del treball en equips multidisciplinaris.

CG03 - Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, utilitzant la capacitat autocrítica necessària per a un exercici responsable de l'activitat investigadora.

CG04 - Aplicar el mètode científic als estudis en cervell i conducta i posseir l'esperit crític requerit per a distingir la informació científica rigorosa.

CG05 - Avaluar les aproximacions experimentals i les seues limitacions, així com interpretar resultats científics en les ciències del cervell i la conducta i saber elaborar i redactar informes que els descriguen.

CG06 - Explicar el coneixement sobre les ciències de la conducta i el cervell i les seues implicacions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar l'instrumental i les tècniques de laboratori avançades.

Entendre les diverses tècniques d'anàlisi de les bases biològiques de la conducta.

Distingir entre les metodologies més adequades per a donar resposta a les preguntes sobre la conducta humana.

Desenvolupar un protocol experimental aplicant les tècniques i metodologies del laboratori de conducta.

Conèixer i identificar els principals mitjans de finançament de la investigació.

Conèixer els principals mètodes i tècniques per a l'anàlisi de les bases biològiques de la conducta.

Comprendre i conèixer les implicacions ètiques dels estudis en les bases neurobiològiques de la conducta humana i animal.