Temari

Temari

Mesures de magnitud de l'efecte i determinació de la mida mostral

(a) magnitud de l'efecte,

(b) potència estadística,

(c) variabilitat de la resposta estudiada,

(d) nivell de significació estadística i

(i) la prova d'hipòtesi a aplicar.

(f) Determinació de "n" en funció dels anteriors paràmetres.

· Revisió sistemàtica de recerques i metaanàlisi

(a) definició de la hipòtesi d'interès i dels criteris d'inclusió i exclusió dels estudis,

(b) localització i selecció dels estudis rellevants,

(c) extracció de dades dels estudis primaris,

(d) análisi de les dades,

(i) presentació dels resultats,

(f) interpretació dels resultats,

(g) extracció de conclusions de resultats de la revisió, i

(h) la seua aplicació científica i clínica

· Regressió i pronòstic

(a) Formulació bàsica del model,

(b) estimació de paràmetres,

(c) interpretació,

(d) aplicació,

(i) significació de l'estimació de conjunt,

(f) significació de cadascun dels coeficients,

(g) pronòstic i

(h) representació.

· Regressió avançada: interacció de variables i multinivell

(a) Regressió amb variables de grup (variables dummy, la seua creació),

(b) regressió amb variables principals dummy,

(c) interpretació,

(d) pronòstic i

(i) representació gràfica.

(f) Interacció de variables,

(g) diferència de resultats entre regressió amb variables principals (sense interacció) i amb interacció,

(h) significació de conjunt i de cadascun dels coeficients.

(i) Formulació per a cada diferent grup,

(j) pronòstic, representació i interpretació.

(k) La regressió multinivell,

(l) concepte de coeficient aleatori,

(m) ordenada en l'origen aleatòria,

(n) coeficients aleatoris de variables independents,

(ñ) covariàncies entre coeficients d'efectes aleatoris.

(o) Estimació de l'equació de regressió, interpretació, formulació per a cada grup, representació gràfica, interpretació de conjunt.

· Altres models

(a) Anàlisi factorial

(b) Anàlisi discriminant

(c) Anàlisi de conglomerats

(d) Anàlisi de supervivència

(e) Teoria de Grafs