Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

60%

Resolució d'exercicis i problemes

40%

Criteris de superació

A) L'aprovat en l'assignatura s'aconseguirà obtenint un mínim de 5 punts sobre 10 del total de l'avaluació, considerant la suma ponderada de les notes de les carpetes d'aprenentatge i/o portafolis, treballs acadèmics i presentació oral, sempre que totes les parts estiguen aprovades amb un 5.

B) L'estudiantat es considerarà "no presentat" en una convocatòria quan no haja realitzat les carpetes d'aprenentatge i/o portafolis.

C) Les matrícules d'honor s'atorgaran en funció de la normativa vigent i sempre que l'estudiantat obtinga excel·lent en totes les proves.

  D'acord amb la normativa de l'UJI sobre la realització de proves d'avaluació:

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en la convocatòria, i la possible incoació, siescau, d’un procediment sancionador.