Activitats

Ensenyaments teòrics

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

29 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 105
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE03 - Determinar i precisar la metodologia més adequada per a un problema d'investigació sobre el cervell i la conducta.

CE06 - Usar les tècniques d'anàlisi sobre dades recollides mitjançant mesuraments de la conducta i el cervell per a obtenir resultats, interpretar-los i traure conclusions justificades en el coneixement científic previ.

CE08 - Conèixer i aplicar els criteris utilitzats per la comunitat científica per a avaluar la qualitat de projectes d'investigació i de publicacions científiques sobre l'estudi del cervell i la conducta.

CG03 - Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, utilitzant la capacitat autocrítica necessària per a un exercici responsable de l'activitat investigadora.

CG05 - Avaluar les aproximacions experimentals i les seues limitacions, així com interpretar resultats científics en les ciències del cervell i la conducta i saber elaborar i redactar informes que els descriguen.

CG06 - Explicar el coneixement sobre les ciències de la conducta i el cervell i les seues implicacions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Resultats d'aprenentatge

Valorar i jutjar l'estratègia d'anàlisi de les dades segons la naturalesa dels mateixos en projectes i publicacions científiques en l'àmbit del cervell i la conducta.

Seleccionar la metodologia més adequada per a un problema d'investigació en cervell i conducta

Realitzar anàlisi amb dades obtingudes mitjançant mesuraments conductuals i cerebrals

Buscar les publicacions científiques rellevants sobre un tema específic d'investigació orientat a la revisió sistemàtica i metaanàlisi en cervell i conducta.