Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement per ensenyaments superiors oficials no universitaris

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest màster SÍ contempla el reconeixement

Reconeixement per títol propi

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixements

Màster Universitari en Química Sostenible (Pla de 2015)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SJE001 - Conceptes Bàsics en Química Sostenible

SJH001 - Conceptes Bàsics en Química Sostenible

SJE002 - Aplicacions Industrials de la Química Sostenible

SJH055 - Química Sostenible en la Indústria

SJE003 - Matèries Primeres Renovables

SJH003 - Matèries Primeres Renovables

SJE004 - Energies Sostenibles

SJH004 - Energies Sostenibles

SJE005 - Catàlisi Heterogènia

SJH005 - Catàlisi Heterogènia

SJE006 - Catàlisi Homogènia

SJH006 - Catàlisi Homogènia

SJE007 - Biocatàlisi

SJH007 - Biocatàlisi

SJE008 - Biotransformacions Industrials

SJH008 - Biotransformacions Industrials

SJE009 - Dissolvents Benignes

SJH009 - Dissolvents Benignes

SJE010 - Fotoquímica i Electroquímica Ambiental

SJH056 - Electroquímica i Fotoelectroquímica

SJE011 - Catàlisi Immobilitzada

SJH011 - Catàlisi Immobilitzada

SJE012 - Reaccions Activades per Mitjans no Convencionals

SJH012 - Reaccions Activades per Mitjans no Convencionals

SJE013 - Fluids Supercrítics. Aplicacions

SJH013 - Fluids Supercrítics. Aplicacions

SJE014 - Enginyeria Sostenible

SJH014 - Enginyeria Sostenible

SJE015 - Química Supramolecular

SJH015 - Química Supramolecular

SJE021 - Caracterització de Catalitzadors Sòlids

SJH021 - Caracterització de Catalitzadors Sòlids

SJE022 - Síntesi de Catalitzadors

SJH022 - Síntesi de Catalitzadors

SJE023 - Processos Catalítics

SJH023 - Processos Catalítics

SJE024 - Cinètica Aplicada

SJH024 - Cinètica Aplicada

SJE025 - Química Fina

SJH025 - Química Fina

SJE026 - Eliminació d'Agents Contaminants

SJH026 - Eliminació d'Agents Contaminants

SJE042 - Disseny de Reactors Catalítics i Tècniques Analítiques de Laboratori

SJH042 - Disseny de Reactors Catalítics i Tècniques Analítiques de Laboratori

SJE043 - Molècules i Nanopartícules Fotoactives: Fonaments i Aplicacions

SJH057 - Molècules i Nanopartícules Fotoactives: Fonaments i Aplicacions

SJE045 - Fonaments de Fotoquímica Orgànica

SJH058 - Dispositius Electroquímics per a Energia i Catàlisi

SJE046 - Seguretat i Anàlisis de Riscos en Química

SJH026 - Eliminació d'Agents Contaminants

SJE052 - Tècniques Avançades en Química

SJH052 - Tècniques Avançades en Química

SJE053 - Tècniques Instrumentals en Química Orgànica

SJH052 - Tècniques Avançades en Química

SJE054 - Preparació Teòrica per a la Investigació en Química Orgànica

SJH054 - Preparació Teòrica per a la Investigació en Química Orgànica