SJH042 - Disseny de Reactors Catalítics i Tècniques Analítiques de Laboratori

Anual

Temari

Temari

Tema 1. Reactors catalítics de laboratori convencionals

 Introducció. Mescla perfecta. Llit fix. Llit fluïditzat. Llit mòbil.

 

Tema 2. Reactors catalítics de laboratori d’alta capacitat (high-throughput)

 Introducció. Reactors discontinus. Reactors de llit fix. Reactors d’alta pressió. Visita als laboratoris de reactivitat catalítica de l’ITQ.

  

Tema 3. Tècniques cromatogràfiques aplicades a reaccions catalítiques

 Introducció. Cromatografia gasosa: conceptes generals. Tipus de columnes. Tipus de detector. Tipus d’injector. Tipus de gas portador. Anàlisi en línia/anàlisi de mostres acumulades. Cromatografia gasosa ultraràpida. Aplicacions específiques: destil·lació simulada. Anàlisi detallada d’hidrocarburs en gasolines. Anàlisi de gasos de refineria. Anàlisi de S/N/O. Procediments de derivatització. Anàlisi qualitativa i quantitativa (calibrats, patró intern i extern).

  

Tema 4. Cromatografia líquida d’alt rendiment (HPLC)

 Introducció. Sistemes d’alimentació de fase mòbil. Programadors de gradient. Bombes de HPLC. Vàlvules de mostratge. Forns de columna. Detectors: UV, matriu de díodes, conductivitat, fluorescència, refractivitat. Adquisició i procés de dades. Fases estacionàries (columnes): gel de sílice, fases enllaçades. Fase mòbil: mescles solució/dissolvent. Fases aquoses/dissolvent. Fases quirals. HPLC d’última generació.


Tema 5. Aplicació pràctica de disseny de reactors de laboratori i tècniques analítiques

  Craqueig catalític. Metanol a hidrocarburs. Oxidació d’hidrocarburs en fase gasosa i líquida. Hidrotractament de gasoil de buit. Hidrocraqueig. Alquilació d’aromàtics.