Temari

Temari

Tema 1. INTRODUCCIÓ.
 
Principis bàsics de la química sostenible: definicions. Principis
 
bàsics de la catàlisi: definicions. Importància de la catàlisi en la
 
indústria química. Catàlisi i química sostenible. Definició de
 
catalitzador. Tipus de catalitzadors.
 
 
 
Tema 2. FONAMENTS DE LA CATÀLISI. Reaccions homogènies i
 
heterogènies. Etapes en una reacció catalítica en fase heterogènia.
 
Fenòmens de difusió (externa i interna) i la seua influència en la velocitat
 
de reacció. Fenòmens en superfície: adsorció-desorció i reacció
 
química. Isotermes d'adsorció. Models d'adsorció (Langmuir-
 
Hinshelwood i Rideal-Eley).
 
 
 
Tema 3. CINÈTICA QUÍMICA-I.
 
Cinètica de reaccions catalítiques heterogènies. Models mecanístics i
 
models cinètics. Equacions cinètiques. Reaccions unimoleculars i
 
bimoleculars. Reaccions complexes. Models basats en Langmuir-
 
Hinshelwood i Rideal-Eley. Models cinètics empírics.
 
 
 
Tema 4. CINÈTICA QUÍMICA-II.
 
Obtenció i tractament de dades cinètiques. Error experimental. Mètode
 
de les velocitats inicials. Mètode integral. Disseny d'experiments.
 
Estimació dels paràmetres cinètics. Equació d'Arrhenius. Càlcul
 
de coeficients de temperatura i d'energies d'activació en processos
 
catalítics.
 
 
 
Tema 5. CINÈTICA QUÍMICA-III.
 
Estudis cinètics en processos industrials. Hidrogenació catalítica de
 
hidrocarburs. Craqueig catalític. Oxidació selectiva hidrocarburs.
 
 
 
Tema 6. DESACTIVACIÓ DE CATALITZADORS HETEROGENIS.
 
Causes i tipus de desactivació. Cinètica dels processos de
 
desactivació. Regeneració de catalitzadors.
 
 
 
Tema 7. REACTORS CATALÍTICS.
 
Tipus de reactors catalítics. Disseny de reactors catalítics. Reactors
 
diferencials i integrals. Reactors de laboratori. Reactors
 
industrials. Plantes pilot. Reactors de membrana. Reactors
 
automatitzats.