Temari

Temari

1. INTRODUCCIÓ
1. -Introducció.
2. Mètodes generals de síntesis de catalitzadors
2. Òxids
1. Òxids simples
2. Òxids mixts
3. Zeolites
1. Síntesi
2. Membranes zeolítiques
3. Zeolites com a adsorbents
4. Modificacions post síntesis i catalitzadors industrials
4. Materials mesoporosos
1. Catalitzadors suportats
2. Catalitzadors heterogeneïtzats i polioxometalats
3. MOFs
4. Aplicacions