Temari

Temari

Tema 1: Introducció: tècniques fisicoquímiques per a la caracterització estructural i textural de sòlids inorgànics.
 
1.1 Determinació de les propietats físiques dels sòlids:
 
  1.1.1. Propietats estructurals
 
  1.1.2. Propietats morfològiques
 
  1.1.3.  Propietats texturals
 
1.2. Determinació de les propietats químiques dels sòlids:
 
  1.2.1 Composició química
 
  1.2.2 Propietats àcid-base
 
  1.2.3. Propietats redox
 
1.3. Aplicació dels mètodes espectroscòpics a la determinació estructural de sòlids
 
 
 
Tema 2: Anàlisi químic i tèrmic.
 
2.1 Anàlisi químic
 
  2.1.1. Anàlisi per via humida
 
  2.1.2. Espectrometria de masses
 
  2.1.3. ICP plasma
 
  2.1.4. Espectrometria d'absorció atòmica.
 
2.2 Anàlisi tèrmica
 
  2.2.1. Calorimetria
 
  2.2.2. Anàlisi termogravimètric (TGA, DTA)
 
  2.2.3. Anàlisi de temperatura programada (TPR, TPO, TPD)
 
 
 
Tema 3: Anàlisi textural i propietats morfològiques.
 
3.1. Àrea superficial i porositat
 
3.2.Anàlisi de grandària de partícula
 
 
 
Tema 4: Microscòpia òptica i electrònica (SEM, TEM). Espectroscòpia de rajos X d'energia dispersiva
 
4.1. Microscòpia òptica
 
4.2.Microscòpia electrònica d'agranat (Scanning Electró Microscopy - SEM)
 
4.3.Microscòpia electrònica de transmissió (Transmission Electró Microscopy - TEM)
 
4.4 Fluorescència de rajos X, microsonda d'electrons
 
 
 
Tema 5: Tècniques de difracció de rajos X, neutrons i electrons.
 
1. Introducció a la simetria
2. El fenomen de la difracció de rajos X
3. Difracció en monocristal i difracció en pols
 
5.3.1. Identificació de fases
 
5.3.2. Anàlisi quantitativa
 
5.3.3.Determinació d'estructures
 
 
 
1. Radiació sincrotró
2. Difracció de neutrons
3. Difracció d'electrons i tècnica de precessió
 
 
Tema 6: Espectroscòpies vibracionals (I): Espectroscòpia infraroja (ANAR)
 
6.1. Fonaments teòrics.
 
6.2. Instrumentació.
 
6.3.Tècniques d'espectroscòpia infraroja:
 
  6.3.1. Espectroscòpia infraroja de transmissió
 
  6.3.2. Espectroscòpia infraroja de reflectància difusa.
 
6.4 Bandes d'absorció de la radiació infraroja.
 
6.5 Estudis “in situ”.
 
6.6 Aplicacions.
 
 
 
Tema 7: Espectroscòpies vibracionals (II): Espectroscòpia Raman
 
7.1. Fonaments teòrics.
 
7.2. Instrumentació.
 
7.3. Bandes d'absorció.
 
7.4. Comparació entre espectroscòpia ANAR i Raman.
 
7.5 Estudis “in situ”.
 
7.6 Aplicacions.
 
 
 
Tema 8: Espectroscòpia d'UV-VIS.
 
8.1. Fonaments teòrics.
 
8.2. Instrumentació.
 
8.3. Bandes d'absorció.
 
8.4. Aplicacions.
 
 
 
Tema 9: Espectroscòpies d'emissió d'electrons: XPS, UPS i AES
 
9.1. Fonaments teòrics.
 
9.2. Instrumentació.
 
9.3. Desplaçament químic.
 
9.4. Anàlisi quantitativa.
 
9.5. Adqusición i interpretació de l'espectre.
 
9.6. Perfil de profunditat de mostres.
 
9.7. Aplicacions.
 
9.10. Estudis “ in situ”
 
 
 
Tema 10: Espectroscòpia d'absorció de rajos X
 
10.1.Experiment bàsic d'absorció de rajos X.
 
10.2.Fonts de rajos X.
 
10.3. Informació continguda en un espectre d'absorció.
 
  10.3.1.Descripció i tractament de l'estructura fina d'absorció de rajos X (oscil·lacions EXAFS)
 
  10.3.2.Descripció de la zona pròxima a la vora d'absorció (XANES).
 
10.4. Aplicacions a l'estudi de catalitzadors heterogenis.
 
10.5 Estudis “in situ”
 
 
 
Tema 11: Ressonàncies magnètiques (I): Ressonància de porc Espí electrònic (EPR)
 
11.1. Fonaments bàsics de la ressonància de porc Espí electrònic (EPR o ESR).
 
11.2. Temps de relaxació.
 
11.3. Instrumentació bàsica.
 
11.4. El factor g i anisotropia en sòlids.
 
11.5. Estructura fina i  superhiperfina.
 
11.6. Aplicacions a l'estudi de catalitzadors heterogenis.
 
11.7.Estudis “in situ”
 
 
 
Tema 12: Ressonàncies magnètiques (II): Ressonància magnètica nuclear (RMN).
 
12.1. Fonaments bàsics de la RMN.
 
  12.1.2. Processos de relaxació.
 
  12.1.3. Experiment d'un pols.
 
  12.1.4. Desplaçament químic.
 
  12.1. 5.Seqüències de polsos.
 
  12.1.6. RMN bidimensional.
 
12.2.RMN de sòlids.
 
12.3.Tècniques de RMN de sòlids per a nuclis amb porc Espí nuclear I=½
 
  12.3.1. Gir a l'angle màgic
 
  12.3.2. Desacoblament heteronuclear
 
  12.3.3. Polarització encreuada
 
  12.3.4.  Nuclis cuadrupolars.
 
12.4. Nuclis habituals en sòlids.
 
12.5. Aplicacions de la RMN de sòlids en la caracterització estructural de catalitzadors sòlids.
 
12.6. Estudis “ in situ”