Sistema d'avaluació

Participació en classe

40%

Proves escrites

40%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

Obtindre en cada prova mínim un 40%  de la nota, i la mitjana final de les proves ha d'aconseguir el 50%.
 
Per a poder ser avaluat l'estudiantat ha de participar en l'execució i resolució dels problemes.