Temari

Temari

BLOC 1: Tipus de suports i metodologia general de treball
 
1.      Característiques generals dels reactius suportats
 
1.1. Tipus de suports
 
2.       Metodologia general de treball
 
2.1. Funcionalització de polímers
 
2.2. Linkers
 
BLOC 2: Caracterització de polímers
 
3.     Caracterització de polímers i funcionalització de polímers
 
3.1. 1H RMN i 13 C RMN
 
3.2. FT-IR-RAMAN
 
3.3. Porosimetria
 
3.4. Anàlisi òptic i colorimètric
 
3.5. Altres
 
4.      Avantatges i inconvenients des d'un punt de vista mediambiental de l'ocupació de reactius i catalitzadors suportats
 
5.       Síntesi orgànica sobre suports polimèrics
 
5.1. Principals transformacions orgàniques sobre polímers
 
5.2. Síntesi en fase sòlida (síntesi de pèptids, proteïnes, oligonucleòtids....)
 
BLOC 3: Aplicacions
 
6.     Ocupació de reactius suportats com scavengers
 
7.     Reactius suportats en química orgànica
 
7.1. Reactius suportats no quirals
 
7.2. Reactius suportats quirals
 
7.3. Aplicacions en flux continu
 
8.      Catalitzadors suportats
 
8.1. Catalitzadors suportats no quirals
 
8.2. Catalitzadors suportats quirals
 
8.3. Aplicacions en flux continu
 
9.      Separacions per mitjà de l'ocupació de reactius suportats
 
10.     Aplicacions industrials i perspectives