Sistema d'avaluació

Treballs

50%

Proves escrites

40%

Participació en classe

10%

Criteris de superació

A) S'haurà d'obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 en cada una de les proves per a superar-les. Si no se supera alguna de les proves, en la segona convocatòria s'examinarà només de la prova no superada.
 
 
B) L'alumnat haurà de presentar-se a totes les proves (presentar els treballs
i realitzar les proves escrites).