Sistema d'avaluació

Treballs

50%

Proves escrites

40%

Participació en classe

10%

Criteris de superació

A) S'haurà d'obtindre una nota mínima de 5 sobre 10 en cada una de les proves per a superar-les.
Si no se supera alguna de les proves en la segona convocatòria s'examinarà només de la prova no superada.
 
 
B) Presentar-se a totes les proves  (presentar els treballs i realitzar les proves escrites).