Temari

Temari

TEORÍA:
1. Introducció. Estat de l'art
2. Principis físics de les comunicacions sense fils
3. Protocols de les comunicacions sense fils
4. Comunicacions acústiques
5. Comunicacions amb llum visible
6. Comunicacions per radiofreqüència
7. Localització

LABORATORI:
1. Introducció al maquinari de pràctiques
2. Realització d'un projecte