Sistema d'avaluació

Evaluación continua

60%

Presentacions orals i pòsters

40%

Criteris de superació

La superació de l'assignatura s'aconseguirà quan s'obtinga una qualificació major o igual a 5 sobre 10 en la mitjana ponderada dels següents apartats:
  • Avaluació contínua (60%): Discussió de textos científics i articles en classe, lliurables, activitats de laboratori.
  • Presentacions (40%): Presentacions orals i pòsters realitzats de manera individual o en grup.
Es considerarà presentat o presentada tot/a estudiant que haja entregat algun dels treballs personals o de grup corresponents a qualsevol dels dos apartats anteriors.