Sistema d'avaluació

Avaluació pràctica

100%

Criteris de superació

Cal complir les 234 hores presencials de pràctiques i obtenir una puntuació mínima de 5 punts sobre 10.