Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

236 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEPRA - Incorporar en la pràctica clínica els valors professionals, competències i coneixements especialitzats propis del màster.

CTRANSV2 - Adquirir un compromís social continu de formació per al desenvolupament de la millor praxi sobre la base de l'evidència científica.

CTRANSV3 - Ser capaç de treballar en equips interdisciplinaris per a aconseguir objectius comuns des de camps experts diferenciats.

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de treballar en equips interdisciplinaris per a aconseguir objectius comuns des de camps experts diferenciats.

Incorporar en la pràctica clínica els valors professionals, competències i coneixements especialitzats propis del màster.

Adquirir un compromís social continu de formació per al desenvolupament de la millor praxi sobre la base de l'evidència científica.